Konferencja
Referaty
Zgłoszenia

Karta
uczestnictwa

Karta
wystawcy

logo
Konferencja naukowo-techniczna

MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH
Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych LCP oraz MCP

Szczyrk, CKiR ORLE GNIAZDO
23 - 25 października 2019 r.SZANOWNI PAŃSTWO

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Zakł. Kotłów i Wytw. Pary Pol. Śl. sprawujący nadzór merytoryczny nad konferencją oraz Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO Bielsko-Biała - jako współorganizator i organizator wykonawczy, oraz współorganizatorzy: FK Sefako SA, Sędziszów, FPM Mikołów i BTK Tarnowskie Góry mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną XV Konferencję Naukowo - Techniczną '2019:

MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH
Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych LCP oraz MCP

organizowaną w ramach cyklu konferencji International Conference on Boiler Technology, Poland oraz
Warsztaty w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju STAIR.

Od 1 stycznia 2016 roku istniejące obiekty energetyczne powinny stosować nowe regulacje IED w tym m.in. nowe surowsze standardy emisyjne. Ponadto w listopadzie 2016 r. nastąpiło podpisanie dyrektywy MCP, która ustala limity emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu, związków rtęci oraz pyłu w obiektach energetycznych o mocy od 1 do 50 MW.
Realizacja tych zamierzeń określonych w konkluzjach BAT, nakłada na eksploatatorów kotłów rusztowych wiele nowych obowiązków związanych podejmowaniem trudnych decyzji modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.
Energetyka komunalna i przemysłowa będzie musiała dostosować swoje instalacje w praktyce do jeszcze ostrzejszych, niż wynikające z dyrektywy IED, norm emisji. Bez dostosowania do wymagań konkluzji BAT od 2020 r. instalacjom spalania grozi brak zgody na ich dalszą eksploatację.
Konieczność zaspokojenia potrzeb Polski w zakresie ciepła i energii elektrycznej wymusza wdrożenie szerokiego zakresu działań modernizacyjnych, pozwalających na dalszą eksploatację urządzeń kotłowych, głównie w elektrociepłowniach i ciepłowniach przemysłowych i komunalnych.

W ramach konferencji odbędzie się sesja warsztatowa podsumowująca projekt pt. Zaawansowana obróbka wstępna i charakteryzacja biomasy dla efektywnej produkcji energii elektrycznej i ciepła (Advanced pretreatment and characterization of Biomass for efficient Generation of heat and power - BioEffGen) realizowany w Politechnice Śląskiej i na Stuttgart Universität w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju STAIR.
Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy przedstawicieli kancelarii prawnych biorących bezpośredni udział w przygotowaniu wykonawczych aktów prawnych oraz - z dziedziny technologii - specjalistów z zakresu techniki kotłowej, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, uczelni technicznych, instytutów branżowych i biur projektowych.
W ramach Konferencji przewidujemy organizację towarzyszących Wystaw Problemowych i Sesję Informacji Naukowo - Technicznej, w której jednostki badawcze, produkcyjne i eksploatacyjne przedstawią firmę i osiągnięcia technologiczne.

UCZESTNICY KONFERENCJI

Konferencja skierowana jest do kadry inżynieryjno-technicznej oraz specjalistów zakładów eksploatujących urządzenia kotłowe:
 • odpowiedzialnych za ochronę środowiska w elektrociepłowniach i ciepłowniach komunalnych
 • zajmujących się eksploatacją i remontami kotłów rusztowych w ciepłownictwie i energetyce przemysłowej
 • odpowiedzialnych za inwestycje i modernizacje urządzeń energetycznych
 • Zapraszamy także:
 • pracowników wyższych uczelni technicznych zajmujących się maszynami i urządzeniami energetycznymi oraz inżynierią środowiska
 • przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych
 • producentów maszyn i urządzeń energetycznych oraz urządzeń ochrony środowiska
 • przedstawicieli biur projektowych
 • przedstawicieli jednostek pomiarowo - badawczych energetyki
 • przedstawicieli firm wykonujących modernizacje urządzeń kotłowych

 • TEMATYKA KONFERENCJI

 • Standardy emisyjne LCP (dla WR25 lub większych) oraz MCP dla pozostałych WR)
 • Konkluzje BAT jako instrumenty ograniczania i kontrolowania emisji z instalacji przemysłowych
 • Odstępstwa od konkluzji BAT
 • Standardy emisyjne określone w IED
 • Paleniska niskoemisyjne
 • Nowoczesne technologie spalania paliw
 • Modernizacje i remonty kotłów i urządzeń pomocniczych
 • Konwersja rusztowych palenisk kotłowych
 • Materiały i technologie
 • Nowoczesna eksploatacja urządzeń kotłowych - gospodarka wodna w elektrociepłowniach i ciepłowniach
 • Modernizacja instalacji oczyszczania spalin
 • Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych w kotłach rusztowych
 • Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w kotłach rusztowych