Konferencja
Zgłoszenia


Karta uczestnictwa
Karta wystawcy
Referaty
Program konferencji

Archiwum

logo

MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH
Konkluzje BAT oraz czyste technologie węglowe - dla kotłów rusztowych

Szczyrk, CKiR Orle Gniazdo
25 - 27 października 2017 rSZANOWNI PAŃSTWO

Biuro Wystaw i Konferencji TECH - EXPO Bielsko-Biała jako organizator wykonawczy
i współorganizator: Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Zakład Kotłów i Wytwornic Pary Politechniki Śląskiej, sprawujący nadzór merytoryczny nad konferencją,
mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną XIV Konferencję Naukowo - Techniczną 2017

MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH
Konkluzje BAT oraz czyste technologie węglowe - dla kotłów rusztowych

organizowaną w ramach cyklu konferencji
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BOILER TECHNOLOGY ICBT POLAND


Od 1 stycznia 2016 roku istniejące obiekty energetyczne mają obowiązek stosować nowe regulacje IED w tym m.in. nowe surowsze standardy emisyjne. W listopadzie 2016 r. nastąpiło podpisanie dyrektywy MCP, która ustala limity emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu, związków rtęci i pyłu w obiektach energetycznych o mocy od 1 do 50 MW.
Realizacja tych zamierzeń, określonych w konkluzjach BAT, nakłada na eksploatatorów kotłów rusztowych wiele nowych obowiązków związanych z podejmowaniem trudnych decyzji modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.
Energetyka będzie musiała dostosować swoje instalacje w praktyce do jeszcze ostrzejszych, niż wynikające z dyrektywy IED, norm emisji. Bez dostosowania do wymagań konkluzji BAT od 2020 r. instalacjom spalania grozi brak zgody na ich dalszą eksploatację.
Konieczność zaspokojenia potrzeb Polski w zakresie ciepła i energii elektrycznej wymusza wdrożenie szerokiego zakresu działań modernizacyjnych, pozwalających na dalszą eksploatację urządzeń kotłowych, głównie w elektrociepłowniach i ciepłowniach przemysłowych i komunalnych.
O możliwościach realizacji tych zamierzeń będą Państwo mogli usłyszeć podczas Konferencji. Jedną metod jest m.in. konwersja istniejących kotłów rusztowych na spalanie węgla w złożu fluidalnym, a także nowe metody spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen oraz różne metody odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin. Przedstawione zostaną również metody utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych w kotłach rusztowych.
Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy przedstawicieli kancelarii prawnych biorących bezpośredni udział w przygotowaniu wykonawczych aktów prawnych oraz - z dziedziny technologii - specjalistów z zakresu techniki kotłowej, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, uczelni technicznych, instytutów branżowych i biur projektowych.
W ramach Konferencji organizowana będzie Wystawa Problemowa i Sesja Informacji Naukowo - Technicznej, w której jednostki badawcze, produkcyjne i eksploatacyjne przedstawią firmy i osiągnięcia technologiczne.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

 • Konkluzje BAT jako instrumenty ograniczania i kontrolowania emisji z instalacji przemysłowych
 • Odstępstwa od konkluzji BAT
 • Standardy emisyjne określone w IED
 • Paleniska niskoemisyjne
 • Nowoczesne technologie spalania paliw
 • Modernizacje i remonty kotłów i urządzeń pomocniczych
 • Konwersja rusztowych palenisk kotłowych
 • Materiały i technologie
 • Nowoczesna eksploatacja urządzeń kotłowych - gospodarka wodna w elektrociepłowniach i ciepłowniach
 • Modernizacja instalacji oczyszczania spalin
 • Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych w kotłach rusztowych
 • Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w kotłach rusztowych


 • UCZESTNICY KONFERENCJI

  Konferencja skierowana jest do kadry inżynieryjno-technicznej oraz specjalistów zakładów eksploatujących urządzenia kotłowe:
 • odpowiedzialnych za ochronę środowiska w elektrociepłowniach i ciepłowniach komunalnych
 • zajmujących się eksploatacją i remontami kotłów rusztowych w ciepłownictwie i energetyce przemysłowej
 • odpowiedzialnych za inwestycje i modernizacje urządzeń energetycznych


 • Zapraszamy także:
 • pracowników wyższych uczelni technicznych zajmujących się maszynami i urządzeniami energetycznymi oraz inżynierią środowiska
 • przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych
 • producentów maszyn i urządzeń energetycznych oraz urządzeń ochrony środowiska
 • przedstawicieli biur projektowych
 • przedstawicieli jednostek pomiarowo - badawczych energetyki
 • przedstawicieli firm wykonujących modernizacje urządzeń kotłowych


 • W załączeniu Karta Uczestnictwa oraz Karta Wystawcy